Eichholz Eivel GmbH

 

21.05.2008: LEW V60; Bj. 1974?; Eichholz V60-002; Hamburg Alte Süderelbe.

 

21.05.2008: LEW V60; Bj. 1974?; Eichholz V60-002; Hamburg Alte Süderelbe.

 

21.05.2008: LEW V60; Bj. 1974?; Eichholz V60-002; Hamburg Alte Süderelbe.

 

07.04.2009: Nohab MY; Bj. 1957; Eicholz 1138 und 1151; Hamburg-Harburg.

 

07.04.2009: Nohab MY; Bj. 1957; Eicholz 1138 und 1151; Hamburg-Harburg.

 

07.04.2009: Nohab MY; Bj. 1957; Eicholz 1138 und 1151; Hamburg-Harburg.