Martin Rose Gleisbau

 

26.09.2008: LEW 1975, Typ V100.1; Ehemaliger Kleinbahnhof Kiel-Süd.

 

29.09.2009: LEW 1975, Typ V100.1; Ehemaliger Kleinbahnhof Kiel-Süd.

 

12.02.2009: LEW V100.1 als 110 833-1; DB 201 833-1; Kleinbahnhof Kiel-Süd

 

12.02.2009: LEW V100.1 als 110 833-1; DB 201 833-1; Kleinbahnhof Kiel-Süd

 

11.02.2009: LEW V100.1 als 110 833-1; DB 201 833-1; Kleinbahnhof Kiel-Süd

 

11.02.2009: LEW V100.1 als 110 833-1; DB 201 833-1; Kleinbahnhof Kiel-Süd