Spitzke

13.09.2008: LEW V100.1, Bj. 1973; ex DR 202 528; Spitzke V100-SP-009; Bf. Göttingen

 

13.09.2008: LEW V100.1, Bj. 1973; ex DR 202 528; Spitzke V100-SP-009; Bf. Göttingen

 

19.11.2008: LEW V100.1, Bj. 1974; ex DR 202 846; Spitzke V100-SP-003; Rbf. Meimersdorf

 

 

19.11.2008: LEW V100.1, Bj. 1974; ex DR 202 846; Spitzke V100-SP-003; Rbf. Meimersdorf

 

 

01.07.2008: LEW V100.1, Bj. 1974; ex DR 202 690; Spitzke V100-SP-004; Bf. Minden

 

 

01.07.2008: LEW V100.1, Bj. 1974; ex DR 202 690; Spitzke V100-SP-004; Bf. Minden

 

 

30.05.2001: LEW V60D; Bj. 1976; Spitzke V 60-SP-012; Hbf. Kiel

 

 

12.07.2009: LKM V22, Bj. 1969; Spitzke  V22-SP-031 u. V22-SP-030, Hamburg Stahlberg Roensch

 

 

12.07.2009: LKM V22, Bj. 1969; Spitzke V22-SP-030, Hamburg Stahlberg Roensch

 

 

12.07.2009: LKM V22, Bj. 1969; Spitzke  V22-SP-031, Hamburg Stahlberg Roensch

 

 

02.11.2008: Spitzke, Betriebshof der Seehafen Kiel.

 

 

01.11.2007:Spitzke SKL  Betriebshof der Seehafen Kiel.

 

 

22.11.2007: Spitzke, Betriebshof der Seehafen Kiel.

 

 

29.01.2009: Universal- Stopf- u. Richtmaschine 97 43 43 510 10-9, Hamburg-Waltershof

 

 

29.01.2009:

 

 

 

07.04.2009: Spitzke Stopfmaschine 09-32 CSM, Hamburg-Harburg